PHOTOS

اگر دوستش دارینبگذارید L I K E C O M E N T S U P P O R T ___________ برای تما…

اگر دوستش دارین❤بگذارید LIKECOMENTSUPPORT ___________ برای تماشاه تازه ترین رویداد هایی ورزشی افغانستان و جهان با ما بپیوندید … ورزشکارانی که فعالیت هایی خوب ورزشی دارن میتوانند با فرستادن تمرینات حرکات تصاویر ویدیو و فعالیت هایی دیگر شان در پیام خانه انستاگرام ما را ممنون سازند ❤💪🙏🏻

Leave a Comment