MMA Root

عاقبت گر عمری باشد ماندگار می‌گذارم این سخن را یادگار می‌نویسم روی کوه بیستون زن…عاقبت گر عمری باشد ماندگار می‌گذارم این سخن را یادگار می‌نویسم روی کوه بیستون زنده باد یاران خوب روزگا

Add comment