VIDEOS

Chingiz Allazov Dusts Samy Sana

Watch Chingiz Allazov destroy Samy Sana in just 39 seconds in the One Championship “First Strike”.#Chingiz #Allazov #Dusts #Samy #Sana